Rolą obojga rodziców jest wychowywanie oraz zaspokajanie potrzeb materialnych swoich dzieci. Jeśli z jakiegoś powodu ich drogi się rozeszły, obowiązek dbania o dziecko nie przemija. Niestety dobrze znaną praktyką jest unikanie odpowiedzialności. Byli partnerzy często ukrywają swoje zarobki w celu zaniżenia lub zniesienia obowiązku płacenia alimentów. Detektyw Rzeszów może pomóc w ujawnieniu rzeczywistego poziomu dochodów jednego z rodziców. 

„Pogorszona” sytuacja materialna

Podczas spraw o zasądzenie wysokości alimentów można zauważyć tendencję do zatajania wielkości zarówno dochodów, jak i posiadanego majątku. Pozwani, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności:

– podejmują pracę „na czarno”,

– wchodzą w komitywę z pracodawcą, który obniża oficjalną wysokość ich wynagrodzenia,

– przepisują posiadane dobra materialne (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości) na inne osoby.

W konsekwencji sąd podejmuje decyzję o obniżeniu wysokości alimentów (lub uchyla obowiązek alimentacyjny), a komornik nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji zaległych płatności. 

Ciężar dowodów po stronie wnioskodawcy 

Osoba składająca pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego musi dołączyć uzasadnienie, w którym argumentuje:

– wysokość kwoty, o którą się ubiega (przedstawiając koszty poniesione na zaspokajanie uzasadnionych potrzeb),

– opisuje sytuację finansową swoją oraz byłego partnera.

Jeśli wnioskodawca nie poprze przedstawionych informacji konkretnymi dowodami (tj. dokumenty, zaświadczenia o zarobkach, zeznania świadków) sąd ustali wysokość świadczenia wyłącznie na podstawie informacji przedstawionych przez pozwanego. 

Detektyw Rzeszów i jego rola w sprawie o zasądzenie lub podwyższenie alimentów

Pracownicy agencji detektywistycznej posiadają doświadczenie, które pozwala na dyskretne ustalenie sytuacji finansowej. W tym celu zajmują się:

obserwacją osób – poznanie harmonogramu dnia umożliwia stosunkowo łatwe namierzenie miejsca pracy i zidentyfikowanie dodatkowych źródeł dochodu;

– dyskretnym wywiadem — w tym celu konieczne jest namierzenie i zdobycie zaufania osób powiązanych z osobą podejrzaną o ukrywanie dochodów. Odpowiednio nakierowane, pozornie nieznaczące pytania mogą być cennym źródłem informacji;

– analizą zebranych informacji – często w zebranych dowodach można zauważyć pewne rozbieżności, które doprowadzają prywatnego detektywa do ukrytych dochodów;

– kompletowaniu dowodów – zebrane dokumenty, nagrania, zdjęcia czy zeznania świadków są legalnym dowodem, mającym znaczenie w sprawie o alimenty;

 

Nieznajomość prawa szkodzi 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów rzeczywiście zwolniła się z pracy lub podjęła mniej zyskowny rodzaj zatrudnienia, zmiana ta nie zawsze jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości świadczeń. Należy jednak udowodnić, że zmiany te nastąpiły bez żadnego powodu (sytuację tą reguluje art. 136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Dlatego też warto skorzystać z pomocy agencji detektywistycznej. Prywatny detektyw Rzeszów nie tylko zbierze potrzebne dowody, ale również udzieli wielu cennych rad. 

Jeśli więc chcesz udowodnić, że Twój były partner celowo zaniża lub ukrywa swoje dochody, skontaktuj się z nami! Gwarantujemy anonimowość i profesjonalizm.