Rozwiązanie związku małżeńskiego zwykle jest skomplikowaną procedurą. O ile obie stronie nie są zgodne co do zerwania łączących ich więzów, należy zebrać i przedstawić odpowiednie dowody. W sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie kwestia ta ma to o tyle duże znaczenie, że może zaważyć o kwestii przyznania praw do opieki nad dziećmi, podziale majątku czy przyznaniu alimentów.

Katalog dowodów w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Sprawy rozwodowe rozstrzygane są na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego.  Ustawodawca wskazał w KPC siedem środków dowodowych, nie jest to jednak katalog zamknięty. 

1.  Dowód z przesłuchania stron

Dowód z przesłuchania stron pełni bardzo ważną rolę w sprawach rozwodowych. Jest on na tyle istoty, że ustawodawca na mocy art. 432 KPC zastrzegł, że sąd musi go przeprowadzić z urzędu. Ułatwia on wyjaśnienie faktycznych okoliczności oraz ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy.

2. Dowód z przesłuchania świadków

Zeznania świadków stanowią cenny materiał dowodowy. Mogą oni uzupełnić lub potwierdzić relacje współmałżonków oraz naświetlić wiele informacji dotyczących m.in. zachowania względem dzieci, wzajemnych relacji stron czy ich możliwości zarobkowych. Jednak jeśli świadek jest np. w sposób szczególnie emocjonalny zaangażowany w sprawę, sąd może uznać jego zeznania za subiektywne i nie do końca wiarygodne.

Warto też nadmienić, że nie każdy może być dopuszczony jako świadek. Do grupy osób wykluczonych zalicza się m.in.:

– małoletnich, którzy nie ukończyli 13 lat,

– zstępnych stron, którzy nie ukończyli 17 roku życia,

– przedstawicieli niektórych zawodów w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy oraz duchownych w zakresie tajemnicy spowiedzi,

– mediatora, co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji (chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji).

3. Dowód z dokumentu urzędowego

Mowa tutaj o dokumentach tj. zaświadczenia organów administracji publicznej, odpisy dokumentów podatkowych, decyzje administracyjne, wyroki sądów, odpisy akt sądowych lub administracyjnych.

4. Dowód z dokumentu prywatnego

Do grupy dokumentów prywatnych można zaliczyć m.in. wydruki bankowe, umowy, rachunki czy zaświadczenia o zarobkach. Aby dokument taki mógł zostać dopuszczony, musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem jego wystawcy.

5. Dowód z opinii biegłego

Sąd zasięga opinii biegłego tylko w sprawach, do których rozstrzygnięcia wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych. Rolę biegłego w sprawie rozwodowej może pełnić np. lekarz, psycholog lub psychiatra.

6. Wywiad środowiskowy

Na skorzystanie z tego środka sąd zwykle decyduje się przed rozstrzygnięciem spraw odnoszących się do spraw związanych z przyznaniem władzy rodzicielskiej lub zasądzeniem alimentów.

7. Inne środki dowodowe

Przyjmuje się, że dowodem w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie mogą być zdjęcia, nagranie, zapisy rozmów prowadzonych na różnych komunikatorach, smsy, maile i  billingi telefoniczne.

Za ich pomocą można udowodnić wiele istotnych informacji, ale nie zawsze jest to możliwe. Jeden ze współmałżonków może podważyć ich wiarygodność i legalność. Sąd może też nie dopuścić dowodów do sprawy, jeśli uzna, że zostały one zdobyte niezgodnie z prawem.

Dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie – jakich zasad przestrzegać podczas ich gromadzenia?

Aby uniknąć problemów związanych z dopuszczeniem materiałów dowodowych do sprawy, zadbaj przede wszystkim o to, by zostały one pozyskane zgodnie z prawem. Częstym błędem jest np.  naruszanie dóbr osobistych osób trzecich.

Dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie (zresztą jak w każdej sprawie) powinny być dokładnie opisane – pozwala to na dokonanie merytorycznej oceny przez sąd.

Aby uniknąć problemów, warto zlecić zebranie dowodów prywatnemu detektywowi.  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się np. z agencją detektywistyczną AWOS. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.